Choď na obsah Choď na menu
 


Bacilka Cilka a čisté rúčky

Téma týždňa od 1.2. 2021 do 5.2.2021:

„Bacilka Cilka a čisté rúčky”

„BACILKA CILKA”- motivačný príbeh

Jazyk a komunikácia

„ČISTÉ RÚČKY”

Sprevádzať osvojenú krátku báseň pohybovo-rytmickým sprievodom (napr. vytlieskavaním, s využitím ľahko ovládateľných hudobných nástrojov, pochodovaním, plieskaním do stehien, atď.).

„SLABIKY”

Vysloviť slová, rozdeliť ich vytlieskaním na slabiky a priradiť ich k danému počtu bodiek.

„OPAČNÉ SLOVÍČKA”

Hľadať k slovám protikladné prirovnania (antonymá).

Grafomotorika

„BACIL VASIĽ A BACILKA CILKA”

Nakresliť opakovaným elipsovitým pohybom grafickú stopu: ležatý oválny tvar (elipsa).

Úloha: Obkresliť na výkres ruky, dotvoriť ich kresbou (ležaté oválne tvary- bacily.

Matematika a práca s informáciami

„FAREBNÉ VITAMÍNY”

Identifikovať v usporiadanom rade s PET vrchnákov farebnú postupnosť, opísať ju a pokračovať v nej.

„BLUDISKO”

„SUDOKU”

Človek a svet práce

„LEKÁREŇ Z PRÍRODY”

Pozorovať technologický postup prípravy čaju so sušených bylín a opísať ho.

Zdôvodniť bezpečnosť pri manipulácii s horúcimi predmetmi.

 

„NA LEKÁRA POĎ SA HRAŤ”

Opísať aktuálne predstavy o práci lekára, zdravotnej sestry, záchranára a skúsenosti s danými povolaniami (opísať priebeh návštevy u lekára).

Prezentovať v námetovej hre pracovné činnosti lekára, zdravotnej sestry.

 

„ČO UKRÝVA LEKÁRSKY KUFRÍK”

Určiť a označiť pracovné nástroje, ktoré používa pri vykonávaní svojej práce lekár.

 

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

„ČISTÉ RÚČKY”

Vyjadriť slovami obsah textu piesne.

Spievať pieseň s oporou o hlasový prejav speváka a hudobný doprovod.

Spievankovo: https://www.youtube.com/watch?v=vE7q8kShxJE

Miro Jaroš: https://www.youtube.com/watch?v=kbA1YDXBtnM

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Obkresliť na výkres s pomocou dospelého ruky, vyfarbiť ich a nakresliť na ne  uzavreté kruhy rôznych veľkostí-  bublinky.

Rozfukovať slamkou (na pitie) farebnú škvrnu (vodové farby, farebný tuš) a dotvoriť ju kreslením (čiernou fixou, tušom,...) .

„BACILKA CILKA- VÝTVARNÉ NÁMETY”

„VYZDOB SI RÚŠKO”

 

Zdravie a pohyb

„VIEM, ČO JE HYGIENA”

Súbor omaľovaniek „AKO ZVÍŤAZIŤ NAD DRAKOM KORONOM”

Opísať prevenciu pred infekčným ochorením (umývanie rúk, chorobami, otužovanie, pravidelný pohyb, aktuálne- nosenie rúška, dodržiavanie odstupu, dezinfekcia rúk).

Zdôvodniť dodržiavanie základných hygienických návykov.

Umývať si ruky podľa videonávodu správnym spôsobom (postup).

Dodržiavať pri umývaní rúk správny postup (opláchnuť vodou, zastaviť vodu, naniesť na ruky mydlo, mydliť, opláchnuť, poutierať).

https://www.youtube.com/watch?v=ONRaoRdyFb8

https://www.youtube.com/watch?v=-Cy5g8w2rjw