Choď na obsah Choď na menu
 


Karneval- Fašiangy

Téma týždňa od 8.2.2021 do 12.2.2021:

Fašiangy (karneval, tradície, masky)”

 

Jazyk a komunikácia

Motivácia- rozprávka: 

„Ako to bolo na Fašiangy”

Odpovedať na kladené otázky zamerané na rekapituláciu deja a podstatné udalosti príbehu. Pokúsiť sa posúdiť obsah textu. (Ktoré dôležité informácie o fašiangoch sme sa dozvedeli?)


„ŠUŠKANIE”

Osvojiť si spamäti krátku básničku (jazykolam) a pokúsiť sa ju predniesť s dôrazom na správnu výslovnosť hlásky„Š”.

 

Grafomotorika

„Balóny Šaša Jaša”

Nakresliť opakovaným krúživým pohybom grafickú stopu: uzavretý kruh.

 

Matematika a práca s informáciami

„Farebné balóny”

Identifikovať v usporiadanom rade farebnú postupnosť, opísať ju a pokračovať v nej.

„Šašove gombíky”

Rozlíšiť zrakom aj hmatom rovinné útvary a pomenovať ich: kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik.

Pokúsiť sa opísať kruh, štvorec, trojuholník. Hľadať spoločné aj odlišné vlastnosti dvoch konkrétnych geometrických rovinných geometrických útvarov: kruh- štvorec, trojuholník- štvorec, trojuholník- kruh, trojuholník- štvorec.

Znázorniť grafické rovinné útvary obkresľovaním a modelovaním.

„Šašo Jašo

Zostaviť z jednotlivých dielov rovinných geometrických útvarov (kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik) postavu šaša.


Človek a spoločnosť 

Veselé Fašiangy

Spoznať niektoré tradície a zvyky súvisiace s oslavou sviatku Fašiangy, porozumieť jeho podstate. Opísať vlastné skúsenosti, zážitky s oslavou tohto sviatku.

 

 

UMENIE A KULTÚRA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

„Fašiangy Turíce”

Sprevádzať pieseň v 3/4 takte hrou na rytmických nástrojoch.

„Karneval”

Vyjadriť jednoduchými tanečnými  pohybmi rytmus tanečných piesní. Dodržiavať tempo a rytmus tanečnej chôdze,  pohotovo reagovať na zmenu tempa hudby.

Ujo Ľubo: „Karneval”

Zlatá brána: „Karneval”

Ujo ľubo: Šašo”

 

Výtvarná výchova

„Šašo Jašo”

Nalepiť tvary(kruhy, štvorce) vystrihnuté z farebného papiera na siluetu šaša.

Šašo- siluety

 

Zdravie a pohyb

Šantenie s balónmi- Balón nespadni”

Manipulovať s balónom- odrážať balón primeranou silou  (striedavo) pravou a ľavou rukou (udržať ho vo vzduchu čo najdlhšie).

„Šašo velí”

Striedať pohotovo na slovný povel rôzne polohy tela: stoj, podrep, drep, kľak, ľah na chrbte, na bruchu, stoj na jednej nohe.