Choď na obsah Choď na menu
 


Kniha a jej tajomstvá

Kniha a jej tajomstvá

(Ako vzniká kniha, Z rozprávky do rozprávky, knihy- manipulácia, výroba, predčitateľská gramotnosť, knižnica, rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, dramatizácie rozprávok,  divadlo, synonymá, homonymá, antonymá)

 

Video: Narodenie knihy

 

Slávko a kniha

Prečo sú knihy užitočné?

 

Jazyk a komunikácia

 

„Rozprávkovým chodníčkom”

alebo 

„Z rozprávky do rozprávky”

Identifikovať na základe ilustrácií v knihách názvy známych detských rozprávok a vymenovať ich hlavné postavy (mená osôb, zvierat, vecí, viditeľné činnosti a podstatné vlastnosti).

„O červenej čiapočke” 

Odpovedať na kontrolné otázky týkajúce sa deja a postáv rozprávky O červenej čiapočke.

Opísať konanie postáv a charakterizovať ich opisom telesných a povahových vlastností.

Identifikovať v prečítanom texte   možné súvislosti s reálnym životom -reálnosť (skutočnosť) a fiktívnosť (neskutočnosť, výmysel).

„O červenej čiapočke” 

Opísať prostredníctvom obrázkov dej rozprávky O červenej čiapočke.

Aktivity k rozprávke O červenej čiapočke

PRACOVNÝ ZOŠIT PRE DETI PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Poskladaná rozprávka 

Usporiadať obrázky prečítanej rozprávky s dôrazom na zmysluplnú nadväznosť deja.

 

„Rozprávkové hádanky” 

Doplniť v jednoduchých hádankách mená rozprávkových postáv.

 

 

„Z rozprávky do rozprávky”

Doplniť názov rozprávky:

Vlk a .....(kozliatka) alebo O neposlušných ...(kozliatkach)

O Šípkovej ....(Ruženke),

O kohútikovi a ....(sliepočke),

Snehulienka a ...(sedem trpaslíkov),

O Jankovi a ...(Marienke) alebo O medovníkovom ....(domčeku),

O psíčkovi a ....(mačičke),

O troch ...(prasiatkach),

Červená ...(čiapočka),

Ako išlo vajce ...(na vandrovku),

Snehová ...(kráľovná),

O škaredom ...(káčatku).

 

„Rozprávkové pexeso” 

Identifikovať rozprávkové dvojice a priradiť ich k sebe nakreslením čiary.

 

„Kde bývajú knihy

Na knižnicu”

Opísať spôsob fungovania knižnice a zdôvodniť jej význam.

Opísať vlastné skúsenosti s knižnicou a prezentovať ich v námetovej hre na knižnicu.

Čo je to knižnica? Prečo chodíme do knižnice? Čo môžeme v knižnici robiť? Aké pravidlá v knižnici dodržiavame?

 

„Cestička ku knižnici”

Určiť a pomenovať na trase od materskej školy/z miesta bydliska ku knižnici dôležité orientačné body: Fara, Penzión Helión, Pošta, križovatka, Condor.

Opísať cestu ku knižnici z rôznych východiskových pozícií.

 

Človek a svet práce

„Od semienka k papieru”

Opísať prostredníctvom videa postupnosť výroby papiera.

Porovnať rôzne druhy papiera, vytvoriť s pomocou dospelého vzorkovník papiera (servítka, baliaci papier, kartón,...).

https://www.youtube.com/watch?v=7NcqeniXwpI

 

 

Návod na výrobu recyklovaného papiera

https://www.youtube.com/watch?v=irjGoC_FsvU

 

 

 

 

Umenie a kultúra

 

Hudobná výchova

„Cesta do rozprávky”

Miro Jaroš

Vymenovať rozprávkové postavy, ktoré vystupovali vo videoklipe.

 

Výtvarná výchova

„Staň sa ilustrátorom”

Nakresliť obľúbenú rozprávkovú postavu.

Nakresliť ilustráciu k obľúbenej rozprávke.

 

„Záložka do knihy” 

Strihať po predkreslenej línii a lepiť na vystrihnutú záložku kúsky farebného papiera.

 

Zdravie a pohyb

„Obor a trpaslík”

Vykonávať na základe slovného pokynu pohotovú zmenu polohy tela: stoj- OBOR, drep- TRPASLÍK.

 

„Domček na stračej nôžke”

Udržať statickú rovnováhu v stoji na jednej nohe (nohy striedať).

 

„Vajce na vandrovke”

Plynule prevaľovať telo v bočnej polohe na mäkkej podložke- mierne naklonenej rovine.