Choď na obsah Choď na menu
 


Zima medzi zvieratkami

Téma týždňa od 25.1.2021 do 29.1.2021:

 

„Zima medzi zvieratkami”

Jazyk a komunikácia

Rozprávka: „O rukavičke”

Úloha: Odpovedať na kontrolné otázky týkajúcich sa deja a postáv rozprávky, zrekapitulovať (zhrnúť, zopakovať) obsah rozprávky.

Maľované čítanie

„O rukavičke”

„Zima v lese”

„Tajomstvo uja horára”

„Zvieratká v lese”

Úloha: Doplniť do čítaného textu slová v gramaticky správnom tvare.

(Rodič číta písaný text, dieťa doplní slovo pomenovaním obrázka.)

Grafomotorika

„Snehové vločky”

Kresliť po predznačenej kríženej línií snehové vločky.

„Deduškova rukavička” (Maketa rukavičky)

 

Matematika a práca s informáciami

„Kam letia vtáčiky?”

Určiť smer pohybu vtáčikov s použitím adekvátnych predložiek  súvisiacich s orientáciou v priestore hore, dole, doprava, doľava a daný smer vyznačiť  danou farbou.

 

„Cestička ku krmelcu”

Identifikovať v bludisku cestičku a vyznačiť ju.

„Zvieratká v rukavičke”

Určiť poradie rozprávkových postáv s pomocou pojmov (radových prísloviek): prvý, posledný, pred, za.

Človek   a príroda

„Zvieratká v lese”

„Zvieratká a zvuky v lese”

„Stopy v snehu”

„Uhádni zvieratko” 

Rozlíšiť niektoré voľne žijúce zvieratá na základe vonkajších viditeľných znakov (častí tiel)
Pozorovať a pokúsiť sa opísať prostredníctvom sledovania video- ukážky spôsob získavania potravy niektorých voľne žijúcich zvierat počas zimného obdobia. Pokúsiť sa zdôvodniť starostlivosť človeka o voľne žijúce zvieratá počas zimného obdobia. 
„Nebojte sa zvieratká”
Starať sa s pomocou dospelého o voľne žijúce zvieratá a vtáky dopĺňaním krmiva do kŕmidiel.
Krmivo pre lesné zvieratá (suché pečivo, šupy zo zeleniny) môžu rodičia doniesť k lesníkovi p. Štefanimu, ktorý býva v uličke za Mestským úradom.  
 
Človek a svet práce

„Zobanie zrna”

Triediť „zobkať” štipcovým úchopom alebo s pomocou štipcov semienka rôznych veľkostí (guľôčky z krepového papiera).

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

„Padá sniežik bielučký...”

Výtvarná výchova

Námety na tvorenie:

Vtáčiky

Vtáčik v krmítku

Rukavička

Ďalšie tvorivé nápady nájdete na stránke Pinterest.

 

Zdravie a pohyb

„Hľadanie potravy pod snehom”

Pokúša sa vyhľadať „potravu” (daný počet predmetov, napr. orechy) schovanú v snehu  vo vyznačenom priestore.