Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

kinderwelt.png

Vítame Vás na stránke

našej materskej školy

----------------------------------

Upozornenie pre rodičov!!!

Dotácia na stravu v školskom roku 2021/2022 !!!

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.

 

Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré /ktorých:

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • zákonný zástupca si neuplatňuje nároku na sumu daňového zvýhodnenia (Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje Materskej škole čestným vyhlásením (tu), že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.).

 

V prípade, že zákonný zástupca dieťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.

--------------------------------------

179662914_4062226533815537_1372883943626067719_n.png

Oznam pre zákonných zástupcov

V súvislosti s aktualizovaným dokumentom Ministerstva školstva: 

Návrat do škôl s účinnosťou od 3.5.2021   https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf 

a Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č.200 z 30.4.2021   https://www.minedu.sk/data/att/19519.pdf dochádza od pondelka 3.5.2021 k zmene legislatívy prevádzky materských škôl

Z uvedeného vyplýva, že od 3.5.2021 sa od zákonných zástupcov detí nebude vyžadovať predkladanie negatívnych výsledkov testu na Covid- 19 alebo ich výnimiek.

Po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) je zákonný zástupca povinný predložiť Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

------------------------------------

Prijímanie detí do Materskej školy Medzev na školský rok 2021/2022

 

(kliknúť na nadpis)

--------------------------

Dôrazne žiadame zákonných zástupcov a sprevádzajúce osoby,

aby pri vstupe do budovy materskej školy dôsledne dodržiavali 

stanovené hygienicko- epidemiologické opatrenia!!!

-----------------------------