Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

            kinderwelt.png

Úhrada poplatkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

   Úhradu príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole upravuje zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní § 28 ods.3 školského zákona.

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na ktoré prispieva rodič dieťaťa. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ  materskej školy Mesto Medzev Dodatkom č.3 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2021/1 o financovaní škôl a školských zariadení na území mesta Medzev s účinnosťou od 1.1.2023 na sumu 20,-€ mesačne. Príspevok rodič uhrádza poštovým peňažným poukazom, alebo peňažným príkazom v banke na číslo účtu IBAN: SK74 0900 0000 0004 4640 8967 vždy do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Poplatky sa uhrádzajú na príjmový účet materskej školy a spätne sú vrátené ako povolené prekročenie rozpočtu. Z uvedených financií sa nakupuje potrebný materiál na výchovu, hračky, učebné pomôcky, audiotechnika, nábytok do tried a na opravu a údržbu budov.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa Zákona č. 245/2008 – Školský zákon - § 28 - prvý oddiel ak:

a) dieťa plní povinnú predškolskú dochádzku

b) rodič predloží doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi

c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) dieťa má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, zo zdravotných dôvodov alebo rodinných dôvodov

e) dieťa nenavštevovalo materskú školu  v čase školských prázdnin, alebo bola prevádzka materskej školy prerušená z istých dôvodov (v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku).

   Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky na jeho vrátenie, riaditeľka materskej školy príspevok vráti, alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac.

 

Okrem toho príspevku uhrádza rodič poplatok za stravu v sume:

Desiata 0,45 €, obed 1,10 €, olovrant 0,35 € + 0,20 € režijné náklady na hlavné jedlo, celodenná stravná jednotka 2,10 € vždy do 15. dňa v danom mesiaci, mesiac dopredu poštovým peňažným poukazom, alebo peňažným príkazom  v banke na číslo účtu IBAN: SK26 0900 0000 0004 4640 8764.

     V prípade, že mesačný príspevok, ako aj úhradu nákladov za stravovanie rodič neuhradí najneskoršie do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mala byť úhrada vykonaná, môže riaditeľka materskej školy po písomnom upozornení  v súlade s § 5 ods. 4 písmeno e) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku /školského poriadku /školy zákonným zástupcom.

Iné poplatky: 

  • Zápisné 10,-  €  ide o  jednorázový príspevok na celý školský rok do pokladne Rodičovskej rady
  • V triede sa vyberajú poplatky 3,- € mesačne na rôzny pracovný a výtvarný materiál a toaletný papier - 15,00  x 2 =30,00 €