Choď na obsah Choď na menu
 


Poplatky

    Úhrada poplatkov za dochádzku

 

Úhradu príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole upravuje zákon NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na ktoré prispieva rodič dieťaťa. Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určil zriaďovateľ  materskej školy Mesto Medzev všeobecne záväzným  nariadením č.1/2008 dodatkom č.3, schválené uznesením č.2012/101 na sumu 10 € mesačne, 5 € mesačne pre deti s poldennou dochádzkou, 50 € mesačne pre deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením 3. roku veku/ vrátane mesiaca, v ktorom dovŕšilo daný vek/.  Príspevok rodič uhrádza poštovým peňažným poukazom, alebo peňažným príkazom v banke na číslo účtu 0446408967 vždy do desiateho dňa v príslušnom mesiaci. Poplatky sa uhrádzajú na príjmový účet materskej školy a spätne sú vrátené ako povolené prekročenie rozpočtu. Z uvedených financií sa nakupuje potrebný materiál na výchovu, hračky, učebné pomôcky, audiotechnika, nábytok do tried a na opravu a údržbu budov.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa Zákona č. 245/2008 – Školský zákon - § 28 - prvý oddiel ak:

a) dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b) rodič predloží doklad o hmotnej núdzi

c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

d) dieťa má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, zo zdravotných dôvodov alebo rodinných dôvodov

e) dieťa nenavštevovalo materskú školu  v čase školských prázdnin, alebo bola prevádzka materskej školy prerušená z istých dôvodov (v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku).

Ak rodič uhradí príspevok a nastanú podmienky  na jeho vrátenie, riaditeľka materskej školy príspevok vráti, alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac.

 

Okrem toho príspevku uhrádza rodič poplatok za stravu v sume:

Desiata 0,28 €, obed 0,68 € ,olovrant 0.23 € + 0,11 € režijné náklady na hlavné jedlo,  celodenná stravná jednotka 1,30 € vždy do 20 dňa v danom mesiaci, mesiac dopredu poštovým peňažným poukazom, alebo peňažným príkazom  v banke na číslo účtu 0446408764.

     V prípade, že mesačný príspevok, ako aj úhradu nákladov za stravovanie rodič neuhradí najneskoršie do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mala byť úhrada vykonaná, môže riaditeľka materskej školy po písomnom upozornení  v súlade s § 5 ods. 4 písmeno e) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa v materskej škole na základe opakovaného porušenia vnútorného poriadku /školského poriadku /školy zákonným zástupcom.